Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby Online Servis Alza (dále jen OSA)

 

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je obchodní společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440, DIČ CZ27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 8573, jako poskytovatel služby OSA (dále jen „Alza“ nebo „my“) a na straně druhé zákazník – fyzická osoba, spotřebitel, který si pořídí službu OSA , jako objednatel (dále též „klient“). Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby OSA.

 

Pokud není některá otázka řešena těmito obchodními podmínkami, pak se užijí obecné obchodní podmínky Alzy, dostupné z https://www.alza.cz/obchodni-podminky-art10.htm.

 

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

-       aplikace pro vzdálený přístup (nebo jen „aplikace“) je naše aplikace přístupná ke stažení, po ověření licenčního klíče, na webovém rozhraní pro Vaše potřeby a sloužící k navázání spojení, v rámci kterého dochází prostřednictvím vzdáleného přístupu k poskytování služeb;

-       občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

-       obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;

-       servisní služba je zpoplatněný úkon provedený prostřednictvím vzdáleného přístupu na zařízení klienta na platformě Microsoft Windows (7, 8.1, 10) a Mac OSX;

-       služba poskytovatele (nebo jen „služba“) je služba nabízená na webovém rozhraní, spočívající zejména v poradenství, opravě, instalaci software, úprav software a případně i další služby, na jejichž poskytnutí se s námi dohodnete;

-       smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout Vám službu, a Vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek;

-       spojením se rozumí spojení Vašeho zařízení s naším servisním centrem na základě stisknutí tlačítka pro potvrzení vstupního formuláře na webovém rozhraní nebo prostřednictvím aplikace pro vzdálený přístup;

-       technikem se rozumí osoba oprávněná na základě zaměstnaneckého nebo smluvního poměru k poskytnutí služby klientovi jménem poskytovatele;

-       vzdálený přístup je jednorázové spojení dvou zařízení prostřednictvím Java Appletu nebo pomocí aplikace pro vzdálený přístup, kterou má klient nainstalovanou v zařízení;

-       webové rozhraní je rozhraní provozované zprostředkovatelem služeb a umístěné na adrese www.alzaservis.cz

-       zákaznická podpora je kontaktní osoba nebo osoba poskytovatele, na které se můžete obrátit v případě dotazů souvisejících s objednanou službou;

-       zařízením se rozumí počítač, notebook, tablet nebo jiné elektronické zařízení klienta, jehož diagnostiku a případný servis provádíme prostřednictvím vzdáleného přístupu do tohoto zařízení;

-       subdodavatelem služeb je společnost NOVERIA online s.r.o., Chelčického 2165/7, Teplice, PSČ 415 01, IČO 22797211, DIČ: CZ22797211, která je dodavatelem Alzy.

 

1.2.    Otázky a odpovědi

1.2.1.   Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná pouze v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a naše služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Za podnikatele se pro účely těchto podmínek nad rámec vymezení dle ust. §§ 420 a násl. občanského zákoníku považujete i v případy, kdy v objednávce uvedete své identifikační číslo osoby (IČO).

 

Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní, případně Vám je poskytneme v rámci spojení) a právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3 těchto obchodních podmínek). Dále je Vám poskytována zvláštní ochrana dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

 

Pokud nejste spotřebitelem, nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

 

1.2.2.   Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

o   těmito obchodními podmínkami služby [název služby], které vymezují a upřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

o   obecnými obchodními podmínkami Alzy, které jsou dostupné z https://www.alza.cz/obchodni-podminky-art10.htm

o   podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné z https://www.alza.cz/privacy-policy

o   podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové či jiné online komunikaci zejména při uzavírání smlouvy.

 

1.2.3.   Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Potvrzením „SOUHLASÍM S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI A POTVRZUJI, ŽE JSEM PROVEDL/A ZÁLOHU SVÝCH DAT

ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2.    SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1.    Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

K uzavření smlouvy je třeba nejprve navázat spojení. Spojení je možné navázat prostřednictvím webového rozhraní stisknutím tlačítka pro potvrzení formuláře nebo prostřednictvím aplikace pro vzdálený přístup nainstalované ve Vašem zařízení.

 

Před navázáním spojení prostřednictvím webového rozhraní budete vyzváni k zadání Vaší e-mailové adresy, telefonního čísla a servisního licenčního klíče. Ochrana osobních údajů v souvislosti se spojením je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

 

Po navázání spojení bude nejprve provedena krátká konzultace problému s naším technikem. Během této doby budete informováni o rozsahu problému a odhadovaném čase potřebném k provedení servisní služby. Dále budete požádáni o součinnost v případě potřeby licenčních klíčů, zadání přístupových údajů a vstupních hesel ve vašem počítači, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení zásahu

 

Během spojení můžete sledovat všechny úkony technika na monitoru svého zařízení v reálném čase a kdykoliv spojení přerušit

 

Bez Vašeho vědomí není možné vzdálený přístup za žádných okolností navázat.

 

2.2.    Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrdíte souhlas s obchodními podmínkami a stisknete tlačítko pro odeslání formuláře.

 

2.3.    Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran; tvoří ji tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána emailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

 

Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

 

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

3.    PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY

3.1.    Kdy Vám bude služba poskytnuta?

Službu Vám poskytneme v provozní době, tj. od 8:00 do 21:00 hodin denně, ihned po ověření platnosti vašeho servisního klíče. Bez platného servisního klíče nemůžete navázat spojení. Pro poskytnutí služby musí být rychlost Vašeho internetového připojení nejméně 1 Megabit za sekundu.

 

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 

3.2.    Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v případě, že se poskytnutí služby po uzavření smlouvy stane objektivně nemožné nebo protiprávní. O našem odstoupení od smlouvy Vás budeme neprodleně informovat a to včetně detailů případné refundace.

 

3.3.    Jak poskytujeme servisní službu?

Servisní službu poskytujeme prostřednictvím vzdáleného přístupu do Vašeho zařízení. Technik prostřednictvím vzdáleného přístupu může ovládat zařízení stejně jako sám klient a provede smluvený technický zásah.

 

Pokud bude během poskytování servisní služby zjištěno, že používáte nelegální kopii softwaru, vyhrazujeme si právo ukončit spojení a vyčkat do chvíle, než bude z Vaší strany software odstraněn či legalizován.

 

3.4.    Jak zabezpečujeme spojení?

Všechny druhy spojení jsou zabezpečeny vysokým šifrovacím klíčem, tudíž dochází k maximálnímu zabezpečení před úniky informací a před zásahy třetích osob.

 

3.5.    Co se stane, když v průběhu poskytování servisní služby dojde k přerušení spojení?

V případě, že dojde k přerušení spojení v průběhu poskytování servisní služby (např. v důsledku výpadku elektřiny nebo internetového spojení), kontaktujte nás. V takovém případě se dohodneme na pokračování v servisním zásahu, jakmile to bude možné.

 

V případě přerušení spojení je třeba nás kontaktovat do 30 dnů od takového přerušení. V opačném případě ztrácíte nárok na práva z vadného plnění v souladu s článkem 5.2 obchodních podmínek.

 

3.6.    Jaké jsou naše povinnosti v souvislosti s poskytováním služby?

3.6.1.   Uzavřením smlouvy se zavazujeme, že:

o   Vám poskytneme servisní službu ve smyslu čl. 1.1 těchto obchodních podmínek, blíže specifikovanou během objednávky servisního klíče u některého z našich partnerů;

o   nenarušíme soukromí Vašich dokumentů a dat uložených ve Vašem zařízení a nebudeme s nimi žádným způsobem nakládat bez Vašeho souhlasu. Povinnost podle předchozí věty se nevztahuje na úkony nezbytné k řádnému provedení servisní služby (zejména odstranění problému, který je předmětem opravy), a dále na běžné součásti operačního systému a manipulace se soubory, které jsou nutné k provedení zásahu.

 

3.7.    Jaké máte povinnosti v souvislosti s využíváním služby?

Před zásahem technika, tj. před poskytováním služby, jste povinen si svá data zálohovat, neboť může dojít k jejich nenávratnému smazání.

 

Uzavřením smlouvy se zavazujete k tomu, že v průběhu poskytování servisní služby poskytnete technikovi nezbytnou míru součinnosti a budete dodržovat jeho pokyny, aby služba mohla být řádně poskytnuta. Tato součinnost spočívá především ve Vaší povinnosti navázat spojení s technikem prostřednictvím aplikace pro vzdálený přístup.

 

3.8.    Dále se při užívání našich služeb se zavazujete, že:

o   budete využívat našich služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami;

o   nebudete požadovat poskytnutí servisní služby formou zásahů, které by byly v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy (zejména instalaci softwaru, ke kterému nemáte platný licenční klíč či jiné licenční oprávnění);

o   provedete zálohu Vašich dat v zařízení před započetím poskytování servisní služby (za případnou ztrátu dat v důsledku našeho zásahu nebo poruchy hardware neneseme odpovědnost);

o   nebudete narušovat práci technika nebo do ní bez domluvy s technikem zasahovat;

o   budete dbát zvýšené opatrnosti, abyste neukončili spojení předčasně a nezabránili tak řádnému poskytnutí našich služeb;

o   nebudete modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást softwaru, který je předmětem poskytované služby;

o   nebudete bez předchozího souhlasu pořizovat ani jakkoliv zpřístupňovat audiovizuální záznamy komunikace s poskytovatelem služeb či technikem;

o   takové jednání je hrubým porušením obchodních podmínek a je považováno za krádež duševního vlastnictví;

o   nebudete jakkoliv zpřístupňovat know-how poskytovatele služeb či technika, zejména vkládáním do aplikací třetích stran, na fórech a diskuzních skupinách, zasíláním e-mailem či publikováním na veřejně přístupných webových portálech typu youtube, stream.cz apod.

 

3.9.    Zákaznická podpora

Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy související s objednanou službou, můžete se obrátit na zákaznickou podporu. Pro co nejrychlejší vyřízení Vašeho dotazu doporučujeme nás kontaktovat telefonicky, prostřednictvím chatovacího okna umístěného na webovém rozhraní nebo spojením se s technikem.

 

4.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku). Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u nás uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně.

 

4.1.    Jak reklamovat poskytované služby?

 

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní nebo popisu technika po provedení diagnostiky a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

 

Reklamaci služeb u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy Vám byla služba poskytnuta.

 

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z Vašich následujících práv:

o   bezplatné poskytnutí náhradní služby;

o   přiměřená sleva z ceny služby;

o   odstoupení od smlouvy (tj. vrácení peněz).

 

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

 

4.2.    Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží tehdy, pokud jste vadu sami způsobili. Půjde především o případ, kdy Vám služba nebyla řádně poskytnuta v důsledku Vašeho porušení článku 4.

 

5.    ODPOVĚDNOST

 

Naše společnost nese odpovědnost pouze za vady a škody prokazatelně způsobené v důsledku poskytnutí servisní služby. Neneseme odpovědnost za škody způsobené výpadky či omezeními serveru, porušením či ztrátou dat nebo za škody způsobené zásahy třetích osob.

 

Zavazujeme se však předcházet těmto skutečnostem všemi nám dostupnými prostředky a usilovat o nepřetržitý provoz smluvené služby.

 

Neodpovídáme za vady nebo škody způsobené hardwarem či softwarem klienta, dále za vady, které se projevovaly ještě před započetím poskytování servisní služby ani za škody způsobené viry, malwarem, rootkity nebo jinými škodlivými programy.

 

6.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  

6.1.    Co byste ještě měli vědět?


Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

 

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo zadanou před zahájením spojení.

 

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2018